Skip to content

Kamenolom

Na osnovu laboratorijskih ispitivanja a u saglasnosti sa tehničkim uslovima iz važećih standarda, mogućnosti upotrebe dolomita iz ležišta “Krstivojevića majdan” su sledeće : za izradu donjih i gornjih nosećih mehanički stabilizovanih (tamponskih) slojeva kolovoznih konstrukcija, donjih i gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku, kolovoznih zastora (habajućih slojeva) od asfalt-betona, donjih i gornjih slojeva cement-betonskih kolovoznih ploča, lomljenog kamena za sva zidanja u niskogradnji i visokogradnji kao i za izradu obaloutvrda, svih vrsta hidrotehničkih objekata, gabiona i fašina.

,

Granulacija 63-150

Granulacija 31-63

Granulacija 0-63

Granulacija 0-31

Galerija